Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Πρωτογενή τομέα

Ευγενία Στυλιανού – Γεωπόνος, αντ/δρος ΓΕΩΤΕΕ